ที่
หน่วยการเรียนรู้
1


2


แบบทดสอบก่อนเรียน หลักสูตรรายวิชาสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

3

ใบความรู้ เรื่อง ผ้ามัดหมี่ลพบุรี


กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ลวดลายมัดหมี่
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ประเภทผ้ามัดหมี่
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง มัดหมี่ตีนแดง
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การเตรียมเส้นด้ายยืนผ้ามัดหมี่

4

ใบความรู้ เรื่อง อาหารกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดลพบุรี


กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เครื่องปรุงอาหารชาวไทยเบิ้ง
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อาหารคาวหวานไทยเบิ้ง โคกสลุง
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง อาหารชาวไทยพวน บ้านทราย
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง อาหารวิถีไทยรามัญ บางขันหมาก

5

ใบความรู้ เรื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานหวายมหาสอน


กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความเป็นมาเครื่องจักสานมหาสอน
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ลักษณะและประโยชน์ “หวายหอม”
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เครื่องมือที่ใช้จักสาน
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การทำเครื่องจักสานมหาสอน

6

ใบความรู้ เรื่อง หมอหวน สังข์พราหมณ์


กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติหมอหวน 1
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ประวัติหมอหวน 2
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การถ่ายทอดและสืบสานตำรับหมอหวน 1
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการถ่ายทอดและสืบสานตำรับหมอหวน 2

7

ใบความรู้ เรื่อง ดินสอพอง


กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ตามตำนานดินสอพอง
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง บริบทชุมชนดินสอพอง
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การทำดินสอพองลพบุรี
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สารพัดประโยชน์ดินสอพอง

8

ใบความรู้ เรื่อง ชุมชนบ้านเขาสมอคอน และเชาว์วัช หนูทอง


กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง “บ้านเขาสมอคอน” ชุมชนแห่งความยั่งยืน 1
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง “บ้านเขาสมอคอน” ชุมชนแห่งความยั่งยืน 2
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง “เชาว์วัช หนูทอง” คนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ 1
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง “เชาว์วัช หนูทอง” คนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ 2

9

คำชี้แจง แบบทดสอบหลักสูตรรายวิชาสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ ให้ผู้เรียนเลือกคำตอบที่ถูกเพียงข้อเดียวและทำเครื่องหมาย X ลงใน กระดาษคำตอบ


แบบทดสอบหลังเรียน หลักสูตรรายวิชาสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น


 

500x500