ที่
หน่วยการเรียนรู้
1


2


แบบทดสอบก่อนเรียน หลักสูตรรายวิชาลพบุรีมหานครแห่งการเรียนรู้

3

ใบความรู้ เรื่อง ประวัติความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดลพบุรี


กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง กว่าจะเป็นชาวไทยเบิ้งโคกสลุง
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง มอญบางขันหมากมาจากไหน
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ที่มาชาวพวนบ้านหมี่
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ลัดเลาะความเป็นมาชาติพันธุ์ลพบุรี

4

ใบความรู้ เรื่อง ประวัติความเป็นมาวัดดังในจังหวัดลพบุรี


กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง รอบรู้วัดไลย์
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง รู้จักวัดเขาสมอคอน
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ท่องวัดเขาพระงาม
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง วัดทุ่งสิงห์โตถึงเขาวงพระจันทร์

5

ใบความรู้ เรื่อง ตำนานและงานประเพณีในจังหวัดลพบุรี


กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ตำนานแห่งเมืองลวะปุระ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง จากแผ่นดินพระนารายณ์ ลอยกระทงจอมพล ป. ถึงกำฟ้า
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ชักพระ ใส่กระจาด ลอยผ้าป่า
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง โต๊ะจีนลิง ตักบาตรลูกโยน ชมทุ่งทานตะวัน

6

ใบความรู้ เรื่อง รุกขมรดกของแผ่นดิน แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ จังหวัดลพบุรี


กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง รุกขมรดก “จำปีสิรินธร-นิโครธ”
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง “ยางนา-จัน-มะเกลือ” รุกข์แห่งแผ่นดิน
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง พินิจแหล่งวัฒนธรรมลพบุรี
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สำรวจแหล่งธรรมชาติเมืองละโว้

7


แบบทดสอบหลังเรียน หลักสูตรรายวิชาลพบุรีมหานครแห่งการเรียนรู้


 

500x500