ที่
หน่วยการเรียนรู้
1

     หลักสูตรรายวิชาละโว้ธานีสู่ลพบุรีอันลือเลื่อง เป็นหลักสูตรของจังหวัดลพบุรีที่รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัด โดยดำเนินการพัฒนาขึ้นตามโครงการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในครั้งนี้ ได้มีขั้นตอนการดำเนินการงานด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและร่วมขับเคลื่อนกับหน่วยงาน ดังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดลพบุรี


2


แบบทดสอบก่อนเรียน หลักสูตรรายวิชาละโว้ธานีสู่ลพบุรีอันลือเลื่อง

3

ใบความรู้ เรื่อง ประวัติความเป็นมาจังหวัดลพบุรี


กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความเป็นมาเมืองลพบุรี
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ความสำคัญของเมืองลพบุรี
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การวางผังเมืองลพบุรี
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ว่าด้วยเมืองลพบุรี

4

ใบความรู้ เรื่อง บุคคลสำคัญต่อลพบุรี


กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พระราชประวัติพระนารายณ์
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พระราชกรณียกิจพระนารายณ์
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ประวัติจอมพล ป.
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ผลงานจอมพล ป.ผลงานจอมพล ป.

5

ใบความรู้ เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ลพบุรี


กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง รู้จักวัดสำคัญในลพบุรี 1
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง รู้จักวัดสำคัญในลพบุรี 2
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ท่องสถานที่สำคัญของลพบุรี 1
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ท่องสถานที่สำคัญของลพบุรี 2

6


ทดสอบหลังเรียน หลักสูตรรายวิชาละโว้ธานีสู่ลพบุรีอันลือเลื่อง


 

500x500