ที่
หลักสูตร
1 [ หน่วยการเรียนรู้ ]

บทนำ
ทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสตร์พระราชากับประวัติศาสตร์เมืองสุพรรณภูมิ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : สุพรรณภูมิก่อนประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : ยุคทวารวดีศรีสุพรรณภูมิ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : สุพรรณภูมิยุคอู่ทอง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : สุพรรณภูมิสมัยรัตนโกสินทร์
ทดสอบหลังเรียน

2 [ หน่วยการเรียนรู้ ]

บทนำ
ทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : ศาสตร์พระราชากับเพลง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : ขับขานบทเสภา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : ทัศนาลูกทุ่งสุพรรณ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : เสกสรรบทเพลงเพื่อชีวิตและสตริง
ทดสอบหลังเรียน

3 [ หน่วยการเรียนรู้ ]

บทนำ
ทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : ตามรอยพระราชาภูมิศาสตร์ศิลป์ถิ่นสุพรรณ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : เกษตรถิ่นสุพรรณ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : อาหารถิ่นสุพรรณ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : ภาษาถิ่นสุพรรณ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : หัตถกรรมพิ้นบ้านสุพรรณบุรี
ทดสอบหลังเรียน

4 [ หน่วยการเรียนรู้ ]

บทนำ
ทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : ตามรอยพระบาทศาสตร์พระราชา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : ท่องเที่ยวไหว้พระเมืองเหน่อ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : แหล่งวัฒนธรรมถิ่นเมืองทอง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : ท่องแดนสวรรค์ธรรมชาติสรรสร้าง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : ช่างเสกสรรค์แหล่งท่องเที่ยวและกีฬา
ทดสอบหลังเรียน

5 [ หน่วยการเรียนรู้ ]

แบบประเมินทักษะชีวิตและอาชีพสำหรับผู้เรียน

หลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ศาสตร์พระราชา

เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล จังหวัดสุพรรณบุรี

 

ทำแบบประเมิน

6 [ หน่วยการเรียนรู้ ]

แบบประเมินเจตคติต่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน

หลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ศาสตร์พระราชา

เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล จังหวัดนครปฐม

 

ทำแบบประเมิน

ทั้งหมด 6 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

 

500x500