ที่
หลักสูตร
1 [ หน่วยการเรียนรู้ ]

     หลักสูตรแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา เป็นหลักสูตรของจังหวัดชัยนาทที่ได้ดำเนินการพัฒนาขึ้นตามโครงการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในครั้งนี้ ได้มีขั้นตอนการดำเนินการงานด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและร่วมขับเคลื่อนกับหน่วยงาน ดังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

บทนำ
ทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : เกษตรตามแนวพระราชดำริ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : พลิกดินลุ่มน้ำเจ้าพระยา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : แก้มลิงแก้ปัญหา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : พันธุ์พืชไร่พัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : ศาสตร์พระราชากับโคกหนองนาโมเดล
แบบทดสอบหลังเรียน

2 [ หน่วยการเรียนรู้ ]

บทนำ
ทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : ผ้าทอพื้นบ้านชัยนาท
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : ตาลโตนดล้ำค่า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : หรรษากับลิเก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : ฮาเฮรำมะนาพาเพลิน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : เดินกินควายลุย
ทดสอบหลังเรียน

3 [ หน่วยการเรียนรู้ ]

บทนำ
ทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : เส้นทางประพาสต้นรัชกาลที่ 5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : เส้นทางหลวงปู่ศุข
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : ส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : สวนนก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : เขื่อนเจ้าพระยา
ทดสอบหลังเรียน

4 [ หน่วยการเรียนรู้ ]

แบบประเมินทักษะชีวิตและอาชีพสำหรับผู้เรียน

หลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ศาสตร์พระราชา

เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล จังหวัดชัยนาท

ทำแบบประเมิน

5 [ หน่วยการเรียนรู้ ]

แบบประเมินเจตคติต่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน

หลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ศาสตร์พระราชา

เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล จังหวัดนครปฐม

 

ทำแบบประเมิน

ทั้งหมด 5 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

 

500x500