ที่
หลักสูตร
1 [ หน่วยการเรียนรู้ ]

    หลักสูตรตะลอนทัวร์ทั่วราชบุรี เป็นหลักสูตรของจังหวัดราชบุรีที่ได้ดำเนินการพัฒนาขึ้นตามโครงการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

    การดำเนินงานในครั้งนี้ได้ทำการประเมินผลการใช้หลักสูตรตะลอนทัวร์ทั่วราชบุรี ศึกษาสภาพปัญหา บริบทของการจัดการศึกษา แต่งตั้งคณะทำงาน วางแผนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ประเมินผลการใช้หลักสูตร ก่อนใช้ ระหว่างใช้ และหลังใช้เชิงระบบ จนได้หลักสูตรตะลอนทัวร์ทั่วราชบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ขอขอบคุณประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน คณะผู้เชี่ยวชาญ คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ที่ให้การสนับสนุน ร่วมมือพัฒนาจนแล้วเสร็จ

บทนำ
ทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : เมืองแห่งพระราชา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : เมืองโบราณของพระราชา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : ราชาผู้สร้างเมืองราชบุรี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : วิถีชุมชนคนราชบุรี
ทดสอบหลังเรียน

2 [ หน่วยการเรียนรู้ ]

บทนำ
ทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : พระผู้สร้างงานหัตถศิลป์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : ผ้าพื้นถิ่นราชบุรี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : มังกรดีเมืองปั้นโอ่ง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : ศิลป์จรรโลงวัดขนอน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : ลือขจรงานหัตถกรรม
ทดสอบหลังเรียน

3 [ หน่วยการเรียนรู้ ]

บทนำ
ทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : เมืองคูบัวมรดกศิลป์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : เยือนถิ่นถ้ำงาม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : ท่องตลาดน้ำดำเนิน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : เพลินธรรมชาติ ณ สวนผึ้ง
ทดสอบหลังเรียน

4 [ หน่วยการเรียนรู้ ]

แบบประเมินทักษะชีวิตและอาชีพสำหรับผู้เรียน

หลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ศาสตร์พระราชา

เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล จังหวัดราชบุรี

 

ทำแบบประเมิน

5 [ หน่วยการเรียนรู้ ]

แบบประเมินเจตคติต่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน

หลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ศาสตร์พระราชา

เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล จังหวัดนครปฐม

 

ทำแบบประเมิน

ทั้งหมด 5 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

 

500x500