ที่
หลักสูตร
1 [ หน่วยการเรียนรู้ ]

บทนำ
แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : มนต์เสน่ห์เมืองกาญจน์กับศาสตร์พระราชา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : ประวัติศาสตร์มหาเอเซียบูรพา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : ทัศนาอารยธรรมโบราณ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : แหล่งอารยธรรมพื้นบ้านหลากหลายชาติพันธุ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : ธรรมชาติสร้างสรรค์เมืองกาญจนบุรี
ทดสอบหลังเรียน

2 [ หน่วยการเรียนรู้ ]

บทนำ
ทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : ศาสตร์พระราชากับชาติพันธุ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : สายสัมพันธ์ไทยลาวอีสาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : ชาติพันธุ์มอญ กะเหรี่ยง พม่า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : งามล้ำค่าประเพณีพื้นถิ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : เชื้อไทยจีนถิ่นเมืองกาญจน์
ทดสอบหลังเรียน

3 [ หน่วยการเรียนรู้ ]

บทนำ
แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : อริยสงฆ์เมืองกาญจน์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : ตำนานวีรชน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : สืบค้นผู้กล้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : ล้ำค่าวรรณศิลป์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : ท้องถิ่นกับพระราชา
แบบทดสอบหลังเรียน

4 [ หน่วยการเรียนรู้ ]

บทนำ
ทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : ศาสตร์พระราชาทรงคุณค่า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : ผ้าทองามล้ำ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : หัตถกรรมพื้นบ้าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : นิลมณีเมืองกาญจน์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : อาหารหวานลือเลื่อง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 : ครบเครื่องอาหารคาว
ทดสอบหลังเรียน

5 [ หน่วยการเรียนรู้ ]

แบบประเมินทักษะชีวิตและอาชีพสำหรับผู้เรียน

หลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ศาสตร์พระราชา

เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล จังหวัดกาญจนบุรี

 

ทำแบบประเมิน

6 [ หน่วยการเรียนรู้ ]

แบบประเมินเจตคติต่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน

หลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ศาสตร์พระราชา

เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล จังหวัดนครปฐม

 

ทำแบบประเมิน

ทั้งหมด 6 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

 

500x500