ที่
หลักสูตร
1 [ หน่วยการเรียนรู้ ]

บทนำ
ทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : เมืองสิงห์บุรียุคก่อนประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : เมืองสิงห์บุรีในสมัยทวารวดี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : เมืองสิงห์บุรีในสมัยอยุธยาตอนต้น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : เมืองสิงห์บุรีในสมัยอยุธยาตอนปลาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : เมืองสิงห์บุรีในสมัยรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน
ทดสอบหลังเรียน

2 [ หน่วยการเรียนรู้ ]

บทนำ
ทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : ต้นทางชาติพันธุ์เมืองสิงห์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : ประเพณีตีข้าวบิณฑ์ถิ่นพระนอน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : เผาข้าวหลามงามตา งานกำฟ้าไทยพวน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : ตามรอยมาลา บูชาพุทธศาสดา “ยายดอกไม้บ้านแป้ง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : ม่วนชื่นหมู่เฮา ชาวลาวแง้วบ้านทองเอน
แบบทดสอบหลังเรียน

3 [ หน่วยการเรียนรู้ ]

บทนำ
ทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : ปลาช่อนแม่ลาเมืองสิงห์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : วิถีการทำนาเมืองสิงห์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : หัตถศิลป์จักสานเมืองสิงห์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : ขนมหวานบ้านแป้งเมืองสิงห์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : กุนเชียงสิงห์บุรี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 : เตาเผาแม่น้ำน้อย
ทดสอบหลังเรียน

4 [ หน่วยการเรียนรู้ ]

แบบประเมินทักษะชีวิตและอาชีพสำหรับผู้เรียน

หลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ศาสตร์พระราชา

เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล จังหวัดสิงห์บุรี

 

ทำแบบประเมิน

5 [ หน่วยการเรียนรู้ ]

แบบประเมินเจตคติต่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน

หลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ศาสตร์พระราชา

เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล จังหวัดนครปฐม

 

ทำแบบประเมิน

ทั้งหมด 5 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

 

500x500