ที่
หลักสูตร
1 [ หน่วยการเรียนรู้ ]

คำนำ

        หลักสูตรอ่างทองแต่ก่อนกาล เป็นหลักสูตรของจังหวัดอ่างทองที่ได้ดำเนินการพัฒนาขึ้นตามโครงการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในครั้งนี้ ได้มีขั้นตอนการดำเนินการงานด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและร่วมขับเคลื่อนกับหน่วยงาน ดังนี้ มหาวิทยาลัย  ราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

        การดำเนินงานในครั้งนี้ได้ทำการประเมินผลการใช้หลักสูตรอ่างทองแต่ก่อนกาล ศึกษาสภาพปัญหา บริบทของการจัดการศึกษา แต่งตั้งคณะทำงาน วางแผนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ประเมินผลการใช้หลักสูตร ก่อนใช้ ระหว่างใช้ และหลังใช้เชิงระบบ จนได้หลักสูตรอ่างทองแต่ก่อนกาล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ขอขอบคุณประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน คณะผู้เชี่ยวชาญ คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอ่างทอง ที่ให้การสนับสนุน ร่วมมือพัฒนาจนแล้วเสร็จ

บทนำ
ทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : วิเศษชัยชาญก่อนกาลเมืองอ่างทอง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : ตำนานเล่าขานโบราณสถานอ่างทอง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : รากเหง้าชาวอ่างทอง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : แดนดินถิ่นคนกล้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : เรียงร้อยเรื่องเล่า
แบบทดสอบหลังเรียน

2 [ หน่วยการเรียนรู้ ]

คำนำ

              หลักสูตรแหล่งเรียนรู้ด้านศาสตร์พระราชาเมืองอ่างทอง เป็นหลักสูตรของจังหวัดอ่างทองที่ได้ดำเนินการพัฒนาขึ้นตามโครงการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในครั้งนี้ ได้มีขั้นตอนการดำเนินการงานด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและ ร่วมขับเคลื่อนกับหน่วยงาน ดังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม การดำเนินงานในครั้งนี้ได้ทำการประเมินผลการใช้หลักสูตรแหล่งเรียนรู้ด้านศาสตร์พระราชาเมืองอ่างทอง ศึกษาสภาพปัญหา บริบทของการจัดการศึกษา แต่งตั้งคณะทำงาน วางแผนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ประเมินผลการใช้หลักสูตร ก่อนใช้ ระหว่างใช้ และหลังใช้เชิงระบบ จนได้หลักสูตรแหล่งเรียนรู้ด้านศาสตร์พระราชาเมืองอ่างทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ขอขอบคุณประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน คณะผู้เชี่ยวชาญ คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอ่างทอง ที่ให้การสนับสนุน ร่วมมือพัฒนาจนแล้วเสร็จ

บทนำ
แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยที่ 1 โครงการแก้มลิงหนองเจ็ดเส้นกับการบำบัดน้ำเสียตามศาสตร์พระราชา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : พลิกฟื้นพสุธาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : ภูมิปัญญาอารยเกษตร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : ไร้ขอบเขตการแปรรูปผลิตภัณฑ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : สืบสานพันธุ์ไม้รักษ์ป่า
แบบทดสอบหลังเรียน

3 [ หน่วยการเรียนรู้ ]

หลักสูตรหัตถศิลป์พื้นถิ่นเมืองอ่างทอง เป็นหลักสูตรของจังหวัดอ่างทองที่ได้ดำเนินการพัฒนาขึ้นตามโครงการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในครั้งนี้ ได้มีขั้นตอนการดำเนินการงานด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและร่วมขับเคลื่อนกับหน่วยงาน ดังนี้ มหาวิทยาลัย  ราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

        การดำเนินงานในครั้งนี้ได้ทำการประเมินผลการใช้หลักสูตรอ่างทองแต่ก่อนกาล ศึกษาสภาพปัญหา บริบทของการจัดการศึกษา แต่งตั้งคณะทำงาน วางแผนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ประเมินผลการใช้หลักสูตร ก่อนใช้ ระหว่างใช้ และหลังใช้เชิงระบบ จนได้หลักสูตรอ่างทองแต่ก่อนกาล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ขอขอบคุณประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน คณะผู้เชี่ยวชาญ คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอ่างทอง ที่ให้การสนับสนุน ร่วมมือพัฒนาจนแล้วเสร็จ

 

 

บทนำ
ทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : อนุรักษ์ศิลปะตุ๊กตาชาววัง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : เลื่องชื่อโด่งดังเรื่องจักสาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : แทงหยวกกล้วยประดับจิตกาธาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : สืบทอดหัวโขนโบราณเมืองอ่างทอง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : ถิ่นฐานทำกลองเอกราชบ้านเรา
แบบทดสอบหลังเรียน

4 [ หน่วยการเรียนรู้ ]

แบบประเมินทักษะชีวิตและอาชีพสำหรับผู้เรียน

หลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ศาสตร์พระราชา

เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล จังหวัดอ่างทอง

 

ทำแบบประเมิน

5 [ หน่วยการเรียนรู้ ]

แบบประเมินเจตคติต่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน

หลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ศาสตร์พระราชา

เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล จังหวัดนครปฐม

 

ทำแบบประเมิน

ทั้งหมด 5 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

 

500x500