ที่
หลักสูตร
1 [ หน่วยการเรียนรู้ ]

บทนำ
ทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : ศาสตร์พระราชากับประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : สุวรรณภูมิศรีทวารวดี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : หลักฐานทางประวัติศาสตร์นครปฐม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : บุคคลสำคัญผู้สร้างรากฐานเมือง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : วิถีชีวิตชุมชนคนนครปฐม
ทดสอบหลังเรียน

2 [ หน่วยการเรียนรู้ ]

บทนำ
ทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : ศาสตร์พระราชากับเกษตรนครปฐมยุคใหม่
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : นครแห่งความอุดมสมบูรณ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : ราชาอาหารคาว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : ราชินีอาหารหวาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : เส้นทางอาหาร... สู่อาชีพ
ทดสอบหลังเรียน

3 [ หน่วยการเรียนรู้ ]

บทนำ
ทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : สืบสานประเพณีนครปฐมตามศาสตร์พระราชา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : ประเพณีแห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : ประเพณีเสนเรือน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : ประเพณีแห่ธงสงกรานต์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : ประเพณีตรุษจีน
ทดสอบหลังเรียน

4 [ หน่วยการเรียนรู้ ]

บทนำ
ทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : ตามรอยโครงการพ่อแผ่นดินนครปฐม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : ย้อนรอยทวารวดี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : วิถีชีวิตคนนครปฐม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : วัดดังเมืองนครปฐม
ทดสอบหลังเรียน

5 [ หน่วยการเรียนรู้ ]

แบบประเมินทักษะชีวิตและอาชีพสำหรับผู้เรียน

หลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ศาสตร์พระราชา

เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล จังหวัดนครปฐม

 

ทำแบบประเมิน

6 [ หน่วยการเรียนรู้ ]

แบบประเมินเจตคติต่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน

หลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ศาสตร์พระราชา

เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล จังหวัดนครปฐม

 

ทำแบบประเมิน

ทั้งหมด 6 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

 

500x500