ที่
หลักสูตร
1 [ หน่วยการเรียนรู้ ]

บทนำ
ทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ พุทธเลิศหล้านภาลัย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : ศรีวิไลลอยกระทงกาบกล้วยช่วย ธรรมชาติ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : เทศกาลกินปลาทูคู่แม่กลอง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : ฉลองตักบาตรขนมครกน้ำตาลทราย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : ทอดผ้าบายศรีสะใภ้ได้ขอขมา
ทดสอบหลังเรียน

2 [ หน่วยการเรียนรู้ ]

บทนำ
ทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : ปลาทูคู่หอยหลอด
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : หอมกลิ่นกะปิเคย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : เส้นทางนาเกลือ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : รสหวานน้ำตาลมะพร้าว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : ขาวใหญ่เมืองสามน้ำ
ทดสอบหลังเรียน

3 [ หน่วยการเรียนรู้ ]

บทนำ
ทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับบุคคลสำคัญ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและศาสนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนคนตลาดน้ำ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : แหล่งเรียนรู้ทางเกษตรกรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและเทคโนโลยี
ทดสอบหลังเรียน

4 [ หน่วยการเรียนรู้ ]

แบบประเมินทักษะชีวิตและอาชีพสำหรับผู้เรียน

หลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ศาสตร์พระราชา

เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล จังหวัดสมุทรสงคราม

ทำแบบประเมิน

5 [ หน่วยการเรียนรู้ ]

แบบประเมินเจตคติต่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน

หลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ศาสตร์พระราชา

เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล จังหวัดนครปฐม

 

ทำแบบประเมิน

ทั้งหมด 5 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

 

500x500