ที่
หลักสูตร
1 [ หน่วยการเรียนรู้ ]

บทนำ
ทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : รากฐานเมืองลพบุรี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : บุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเมืองลพบุรี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
ทดสอบหลังเรียน

2 [ หน่วยการเรียนรู้ ]

บทนำ
ทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : รากเหง้าชาวลพบุรี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : ละโว้พาราพุทธาวาส
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : ตำนานเล่าขานประเพณีพื้นบ้านลพบุรี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : พินิจวัฒนธรรม สำรวจธรรมชาติ ตามรอยศาสตร์พระราชา
ทดสอบหลังเรียน

3 [ หน่วยการเรียนรู้ ]

บทนำ
ทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : การทอผ้ามัดหมี่
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : อาหารพื้นบ้านโบราณลพบุรี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : เครื่องจักสาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : แพทย์แผนไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : ภูมิปัญญาดินสอพอง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 : งามล้ำค่าประเพณีพื้นถิ่น
แบบทดสอบหลังเรียน

4 [ หน่วยการเรียนรู้ ]

แบบประเมินทักษะชีวิตและอาชีพสำหรับผู้เรียน

หลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ศาสตร์พระราชา

เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล จังหวัดลพบุรี

 

ทำแบบประเมิน

5 [ หน่วยการเรียนรู้ ]

แบบประเมินเจตคติต่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน

หลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ศาสตร์พระราชา

เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล จังหวัดนครปฐม

 

ทำแบบประเมิน

ทั้งหมด 5 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

 

500x500