ที่
หมวดหมู่
1 จังหวัดนครปฐม [เข้าเรียน]
หลักสูตรที่ 1 ย้อนรอยปฐมนคร
หลักสูตรที่ 2 เลิศรสปฐมนคร
หลักสูตรที่ 3 วัฒนธรรมประเพณีชาวนครปฐม
หลักสูตรที่ 4 เที่ยวรอบรู้เมืองนครปฐม
แบบประเมินทักษะชีวิตและอาชีพสำหรับผู้เรียน
แบบประเมินเจตคติต่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
คู่มือ การใช้หลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลาง
เล่มหลักสูตร
2 จังหวัดสมุทรสงคราม [เข้าเรียน]

หลักสูตรที่ 1 วิถีวัฒนธรรมตามลำนำเมือง 3 น้ำ
หลักสูตรที่ 2 อาชีพเมืองสามน้ำ สามอำเภอ
หลักสูตรที่ 3 เล่าเรื่องเมืองสามน้ำ
แบบประเมินทักษะชีวิตและอาชีพสำหรับผู้เรียน
แบบประเมินเจตคติต่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
คู่มือ การใช้หลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลาง
เล่มหลักสูตร
3 จังหวัดลพบุรี [เข้าเรียน]

หลักสูตรที่ 1 ละโว้ธานีสู่ลพบุรีอันลือเลื่อง
หลักสูตรที่ 2 ลพบุรีมหานครแห่งการเรียนรู้
หลักสูตรที่ 3 สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
แบบประเมินทักษะชีวิตและอาชีพสำหรับผู้เรียน
แบบประเมินเจตคติต่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
คู่มือ การใช้หลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลาง
เล่มหลักสูตร
4 จังหวัดสุพรรณบุรี [เข้าเรียน]

หลักสูตรที่ 1 ประวัติศาสตร์เมืองสุพรรณ
หลักสูตรที่ 2 ศิลปินถิ่นสุพรรณ
หลักสูตรที่ 3 ภูมิศาสตร์ศิลป์ถิ่นสุพรรณ
หลักสูตรที่ 4 เที่ยวไปในสุพรรณ
แบบประเมินทักษะชีวิตและอาชีพสำหรับผู้เรียน
แบบประเมินเจตคติต่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
คู่มือ การใช้หลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลาง
เล่มหลักสูตร
5 จังหวัดชัยนาท [เข้าเรียน]

    หลักสูตรแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา เป็นหลักสูตรของจังหวัดชัยนาทที่ได้ดำเนินการพัฒนาขึ้นตามโครงการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในครั้งนี้ ได้มีขั้นตอนการดำเนินการงานด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและร่วมขับเคลื่อนกับหน่วยงาน ดังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

   การดำเนินงานในครั้งนี้ได้ทำการประเมินผลการใช้หลักสูตรแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ศึกษาสภาพปัญหา บริบทของการจัดการศึกษา แต่งตั้งคณะทำงาน วางแผนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ประเมินผลการใช้หลักสูตร ก่อนใช้ ระหว่างใช้ และหลังใช้เชิงระบบ จนได้หลักสูตรแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ขอขอบคุณประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน คณะผู้เชี่ยวชาญ คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยนาท ที่ให้การสนับสนุน ร่วมมือพัฒนาจนแล้วเสร็จ

หลักสูตรที่ 1 แหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา
หลักสูตรที่ 2 ภูมิปัญญาชัยนาทบ้านเรา
หลักสูตรที่ 3 จากอดีตถึงปัจจุบัน
แบบประเมินทักษะชีวิตและอาชีพสำหรับผู้เรียน
แบบประเมินเจตคติต่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
คู่มือ การใช้หลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลาง
เล่มหลักสูตร
6 จังหวัดราชบุรี [เข้าเรียน]

 

 

หลักสูตรที่ 1 ราชบุรีเมืองแห่งพระราชา
หลักสูตรที่ 2 หัตถศิลป์สร้างหัตถกรรม
หลักสูตรที่ 3 ราชบุรีตะลอนทัวร์ราชบุรี
แบบประเมินทักษะชีวิตและอาชีพสำหรับผู้เรียน
แบบประเมินเจตคติต่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
คู่มือ การใช้หลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลาง
เล่มหลักสูตร
7 จังหวัดกาญจนบุรี [เข้าเรียน]

หลักสูตรที่ 1 มนต์เสน่ห์เมืองกาญจน์
หลักสูตรที่ 2 หลากชาติพันธุ์ประเพณี
หลักสูตรที่ 3 คนดีศรีชัยสิงห์
หลักสูตรที่ 4 หัตถศิลป์ถิ่นเมืองกาญจน์
แบบประเมินทักษะชีวิตและอาชีพสำหรับผู้เรียน
แบบประเมินเจตคติต่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
คู่มือ การใช้หลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลาง
เล่มหลักสูตร
8 จังหวัดสิงห์บุรี [เข้าเรียน]

หลักสูตรที่ 1 รากฐานตำนานแห่งกาลเวลาเมืองสิงห์
หลักสูตรที่ 2 ชาติพันธุ์เมืองสิงห์
หลักสูตรที่ 3 อาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสิงห์บุรี
แบบประเมินทักษะชีวิตและอาชีพสำหรับผู้เรียน
แบบประเมินเจตคติต่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
คู่มือ การใช้หลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลาง
เล่มหลักสูตร
9 จังหวัดอ่างทอง [เข้าเรียน]

หลักสูตรที่ 1 อ่างทองแต่ก่อนกาล
หลักสูตรที่ 2 แหล่งเรียนรู้ด้านศาสตร์พระราชาเมืองอ่างทอง
หลักสูตรที่ 3 หัตถศิลป์พื้นถิ่นเมืองอ่างทอง
แบบประเมินทักษะชีวิตและอาชีพสำหรับผู้เรียน
แบบประเมินเจตคติต่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
คู่มือ การใช้หลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลาง
เล่มหลักสูตร

ทั้งหมด 9 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

 

500x500