การประชุมแนวทางการใช้หลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
 

ภาพบรรยากาศในการประชุมแนวทางการใช้หลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สุพรรณบุรี

 

 

โรงเรียนวัดองครักษ์

 

ย้อนกลับ

500x500