การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นฯ พื้นที่สมุทรสงคราม
 

      วันที่ ๑๒-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะนักวิจัยโครงการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล นำโดย รศ.ดร.กรัณย์พล วิวรรธมงคล, รศ.ดร.พรชัย หนูแก้ว และ รศ.ดร.ศุภลักษณ์ สัตย์เพริศพราย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นฯ แก่ผู้เข้าร่วมอบรมพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๒๙ คน ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ จากเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม และครู จากโรงเรียนในสังกัด สช., กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม, เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม, สพป.สมุทรสงคราม และสพม.สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม พร้อมให้ผู้เข้าร่วมอบรมลงมือปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นฯ ของจังหวัดสมุครสงคราม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ย้อนกลับ

500x500