การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นฯ พื้นที่ลพบุรี
 

            วันที่ ๑-๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ คณะนักวิจัยโครงการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล นำโดย รศ.ดร.กรัณย์พล วิวรรธมงคล, รศ.ดร.พรชัย หนูแก้ว และ รศ.ดร.ศุภลักษณ์ สัตย์เพริศพราย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นฯ แก่ผู้เข้าร่วมอบรมพื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวน ๒๑ คน ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ จากสพป.ลพบุรี เขต ๑ และศธจ.ลพบุรี และผู้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการ และครู จากโรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต ๑ และสพม.ลพบุรี พร้อมให้ผู้เข้าร่วมอบรมลงมือปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นฯ ของจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมเทพประทาน โรงแรมเทพธานีเพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

 

ย้อนกลับ

500x500