การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นฯ พื้นที่ชัยนาท
 

             วันที่ ๒๙-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ คณะนักวิจัยโครงการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล นำโดย รศ.ดร.กรัณย์พล วิวรรธมงคล, รศ.ดร.พรชัย หนูแก้ว และ รศ.ดร.ศุภลักษณ์ สัตย์เพริศพราย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นฯ แก่ผู้เข้าร่วมอบรมพื้นที่จังหวัดชัยนาท จำนวน ๒๔ คน ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ จากสพป.ชัยนาท และสพม.อุทัยธานี-ชัยนาท, นักวิชาการวัฒนธรรม จากสนง.วัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท และผู้อำนวยการ และครู จากโรงเรียนในสังกัด กศน.อำเภอสรรคบุรี, สพป.ชัยนาท และสพม.อุทัยธานี-ชัยนาท พร้อมให้ผู้เข้าร่วมอบรมลงมือปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นฯ ของจังหวัดชัยนาท ณ หอประชุมโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ย้อนกลับ

500x500